przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Usługi geodezyjne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Usługi geodezyjne
Numer ogłoszenia: 280969 - 2013; data zamieszczenia: 26.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi geodezyjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są /Usługi geodezyjne/ dla Gminy Zwoleń w 2014 r. obejmujące następujące zadania: Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1. Podziały nieruchomości. 1.Sporządzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości zgodnie z /Projektem budowy chodnika przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Zwoleń - Atalin o długości ok. 1720mb i szerokości 2,0m od km 535+100 do 536+800 po stronie prawej wraz z połączeniem w km 535+100 z istniejącym ciągiem w miejscowości Zwoleń, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową włączenia ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 12/ a.dla 42 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Atalin, gmina Zwoleń plus stabilizacja granicznikami , b.dla 26 działek ewidencyjnych położonych w Zwoleniu przy ul. Aleja Jana Pawła II plus stabilizacja granicznikami. Podział nieruchomości obejmuje: - opracowanie wstępnego projektu podziału, - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, realizacja w terenie wstępnego projektu podziału poprzez zamarkowanie nowych granic działek, - sporządzenie dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości -zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), 2.dla 80 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Strykowice Górne, gmina Zwoleń pod budowę chodnika (zgodnie z opracowanym projektem). Podział nieruchomości obejmuje: - opracowanie wstępnego projektu podziału, - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, realizacja w terenie wstępnego - projektu podziału poprzez zamarkowanie nowych granic działek, - sporządzenie dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości -zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), 3. dla 6 działek ewidencyjnych położonych w Zwoleniu przy ul. Aleja Jana Pawła II, zajętych pod istniejący chodnik. Podział nieruchomości obejmuje: - opracowanie wstępnego projektu podziału, - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, realizacja w terenie wstępnego projektu podziału poprzez zamarkowanie nowych granic działek, sporządzenie dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), 4. dla 40 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Podzagajnik, gmina Zwoleń zajętych pod istniejący chodnik. Podział nieruchomości obejmuje: - opracowanie wstępnego projektu podziału, - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, realizacja w terenie wstępnego projektu podziału poprzez zamarkowanie nowych granic działek, sporządzenie dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), 5.dla 14 działek ewidencyjnych położonych w Zwoleniu przy ul. Sienkiewicza zajętych pod istniejący chodnik. Podział nieruchomości obejmuje: - opracowanie wstępnego projektu podziału, - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, realizacja w terenie wstępnego projektu podziału poprzez zamarkowanie nowych granic działek, sporządzenie dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), 6.dla 1 działki ewidencyjnej położonej w Zielonce Nowej, gmina Zwoleń Podział nieruchomości obejmuje: - opracowanie wstępnego projektu podziału, - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, realizacja w terenie wstępnego projektu podziału poprzez zamarkowanie nowych granic działek, sporządzenie dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), Zadanie 2: Wznowienie granic nieruchomości Terenowe zastabilizowanie trwałym materiałem ( graniczniki) wznawianych punktów granicznych działki, potwierdzone spisaniem protokołu granicznego z udziałem zainteresowanych stron - dla 5 działek Zadanie 3: Wykaz synchronizacyjny. Sporządzenie dokumentu w przypadku wystąpienia rozbieżności oznaczeń nieruchomości pomiędzy stanem faktycznym działki ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków, a danymi zawartymi w I-o KW.-dla 5działek Zadanie 4: Zmiana użytku. Opracowanie wykazu zmian danych ewidencyjnych w zakresie zaktualizowania użytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i wymaganiami stawianymi przez PODGiK w Zwoleniu mające stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków dla działki podlegającej opracowaniu - 15 działek.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.32.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
1.525 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-12-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-12-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-26 19:04

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku