przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwoleń

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwoleń
Numer ogłoszenia: 208349 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zad.1 Zimowe utrzymanie dróg Opis: a/ Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ok. 60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na odśnieżaniu w ilości 2000 km. Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy b/ Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymaniu ok. 60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na usuwaniu śliskości w ilości 2600 km według załączonej do niniejszej umowy mapy ulic i dróg na terenie gminy Zwoleń zawierającej kolejność ośnieżania dróg gminnych . Za piaskarką ma pozostać widoczny na całej szerokości jezdni ślad rozsypanych środków uszorstniających. Materiał uszorstaniający (mieszanka piachu z domieszką soli) należy stosować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005r Nr 230 poz. 1960). Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Mieszanka soli z piachem powinna mieć proporcję: 10%-soli, 90%-piachu Sól drogowa powinna być stosowana wg normy Pn -86/c-84081/02 oraz musi posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Badawczy dróg i Mostów w Warszawie oraz Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Piasek powinien posiadać uziarnienie do 2 mm, wg normy PN-11113:1996 i musi posiadać atest .Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych w wymogami ciąży na Wykonawcy robót. Zad.2 Zimowe utrzymanie dróg Opis: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymaniu ok. 60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na odśnieżaniu za pomocą koparko-ładowarki w ilości 600 godzin. Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Zad.3 Zimowe utrzymanie dróg Opis: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymaniu ok.60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na odśnieżaniu za pomocą równiarki w ilości 600 godzin. Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% zamówienia podstawowego dla każdego zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium;

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5.1.1. Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na zimowym utrzymania dróg o wartości umowy nie mniejszej niż: dla zad.1. -100 000,00 zł.; dla zad.2. -30 000zł.; dla zad.3. -30 000zł. ( z podaniem terminu i miejsca ich wykonania oraz, że usługi te zostały prawidłowo realizowane-dotyczy każdego z zadań). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług, sporządzony według propozycji zał. do SIWZ. Do wykazu usług, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały prawidłowo realizowane, /np: przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy usług/.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki do niniejszej siwz. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz taboru, którymi dysponował będzie Wykonawca dla potrzeb zamówienia tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował : Zad cz. I : - minimum 2 pojazdy do odśnieżania w tym min.1 pojazd do ośnieżania i usuwania śliskości Zad. cz. II: -minimum 1 koparko-ładowarka Zad. cz. III -minimum 1 równiarka W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz taboru z podaniem typu i roku produkcji pojazdów, którymi dysponował będzie Wykonawca dla potrzeb zamówienia, sporządzony według propozycji zał. do SIWZ;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadających wymagane kwalifikacje, sporządzone według propozycji zał. do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1.1.Terminu wykonania robót w przypadku: a)wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp; b)wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia c)z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 1.2.Innych postanowień umowy w przypadkach: a)Ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług; b) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. c)Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
3.348 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 22:40

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku