przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Zakup usług edukacyjnych, usług doradczych i usługi animatora projektu pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Zakup usług edukacyjnych, usług doradczych i usługi animatora projektu pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/
Numer ogłoszenia: 170981 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług edukacyjnych, usług doradczych i usługi animatora projektu pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie realizacji zadań: zadanie 1. jest zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Strykowicach Górnych i w Publicznym Gimnazjum w Sydole tj. dwóch gimnazjach wiejskich Gminy Zwoleń w ramach realizacji projektu pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/ realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. /Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/, Poddziałanie 9.1.2. /Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych/, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. dla zadanie 2. jest świadczenie usług doradczych obejmujących: diagnozę indywidualną (wstępną i końcową), doradztwo indywidualne - spotkania 2 razy w tygodniu, doradztwo grupowe - 4 spotkania w okresie trwania projektu w ramach realizacji projektu pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/ realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 /Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/, Poddziałanie 9.1.2. /Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych/, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. dla zadanie 3. Jest świadczenie usługi animatora projektu, który będzie odpowiadał za dostawę posiłków dla 94 uczniów/nnic Publicznego Gimnazjum w Strykowicach Górnych i Sydole objętych projektem pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/ realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 /Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/, Poddziałanie 9.1.2. /Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych/, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania:.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 73.22.00.00-0, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Zadanie 1 i 2 - w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania osobami: a) posiadającymi wymagane wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400), b) posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodnie ze złożoną ofertą i przedstawią w celu ich wykazania odpowiednie świadectwa lub dyplomy - dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga: Przedłożenia: - Wykazu osób, (zał. do SIWZ) którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 2.Osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego powinna posiadać w szczególności następujące kwalifikacje zawodowe: a) ukończone studia wyższe i kwalifikacje doradcy zawodowego; b) przygotowanie pedagogiczne;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu 2) Zmiany sposobu w regulowaniu należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 3) W razie wystąpienia istotnej okoliczności losowej powodującej, brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 /Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/, Poddziałanie 9.1.2. /Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
2.908 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 23:15

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku