przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Wybór kierownika projektu i obsługi finansowej projektu /Moja wiedza - moja przyszłość/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Wybór kierownika projektu i obsługi finansowej projektu /Moja wiedza - moja przyszłość/
Numer ogłoszenia: 162955 - 2013; data zamieszczenia: 15.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór kierownika projektu i obsługi finansowej projektu /Moja wiedza - moja przyszłość/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie realizacji zadań: zadanie 1. kierownik projektu, zadanie 2. obsługa finansowa projektu w ramach realizacji projektu pn. /Moja wiedza - moja przyszłość/ realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Sydole i Strykowicach Górnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POKL.09.01.02-14-179/12. Zakres przedmiotowy projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych 94 uczniów/nnic /K46 i M 48/ z obszarów wiejskich Gminy Zwoleń z Publicznych Gimnazjów w Strykowicach Górnych i Sydole, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i doradztwa zawodowego w okresie do dnia 28 lutego 2015 roku; Organizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 /I semestr/ w Publicznym Gimnazjum w Strykowicach Górnych: Zajęcia z matematyki - 2 grupy, łącznie 128 godzin; Zajęcia z fizyki - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z chemii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z biologii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z geografii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajecia z ICT - 2 grupy, łącznie 128 godzin; Zajęcia z języka niemieckiego 2 grupy, łącznie 64 godzin. Organizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 /I semestr/ w Publicznym Gimnazjum w Sydole: Zajęcia z języka angielskiego - 2 grupy, łącznie 128 godzin; Zajęcia z języka polskiego - 2 grupy, łącznie 128 godzin; Zajęcia z historii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z WOSu - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z matematyki - 2 grupy, łącznie 128 godzin; Zajęcia z chemii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z fizyki - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z geografii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z biologii - 2 grupy, łącznie 64 godzin; Zajęcia z ICT - 2 grupy, łącznie 64 godzin. W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 wycieczki edukacyjne, zakupiony sprzęt ICT oraz materiały do prowadzenia zajęć dydaktywczno - wyrównawczych do w/w zajęć; Zapewnione zostaną posiłki dla uczniów/nnic objętych wsparciem; Uruchomiony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery w Świetlicy profilaktyczno-Wychowawczej w Strykowicach Górnych, w którym doradca przeprowadzi diagnozę i predyspozycje zawodowe uczniów/nnic , profilu zdolności, osobowości, potrzeb edukacyjnych, pomoże wskazać dalszy kierunek poziomu kształcenia, udzielane zostaną indywidualne i grupowe porady ułatwiające wybór zawodu, zostaną zorganizowane 2 wycieczki zawodoznawcze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.21.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • 5.2.1.Osoba pełniąca funkcje Kierownika projektu powinna posiadać w szczególności następujące kwalifikacje zawodowe: a)Ukończone studia wyższe; b)Ukończone kursy / szkolenia dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ukończone szkolenie z zasad równości szans kobiet i mężczyzn; c)Doświadczenie przy realizacji min. 3 projektów współfinansowanych w ramach POKL. 5.2.2.Osoba pełniąca funkcje obsługi finansowej projektu powinna w szczególności posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: a)Ukończone studia wyższe; b)Staż pracy min. 5 lat związany z pracą związaną na stanowisku księgowej; c)Doświadczenie przy rozliczaniu min. 1 projektu współfinansowanego w ramach POKL. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy. Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, ilości usług zgodnie z pkt. 5.2.1-c i 5.2.2-c. siwz. W tym celu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług, sporządzony według propozycji zał. do siwz. Do wykazu usług, należy dołączyć potwierdzenie że usługi zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy i w terminie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu 2) Zmiany sposobu w regulowaniu należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 3) W razie wystąpienia istotnej okoliczności losowej powodującej, brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
2.687 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-08-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-15 16:27

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku