przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń

? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
Numer ogłoszenia: 304590 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zad.1 Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń a) dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu i Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu i Publicznego Gimnazjum w Strykowicach Górnych. z miejscowości: Osiny, Sosnowica, Melanów , Pałki , Mostki, Podzagajnik, Linów, Ostrowy, Koszary, Celestynów, Szczęście, Mieczysławów, Cyganówka, Atalin, Podlinówek, Strykowice Górne, Sosnowica, Jedlanka, Niwki, Helenówka, Annów, Zwoleń - Osiedle ul. Puławska i Osiedle ul. Sienkiewicza. b) dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie i Publicznego Gimnazjum w Sydole z miejscowości: Jasieniec Południowy, Jasieniec Kolonia, Zastocze, Mierziączka-Gmina Przyłęk, Jasieniec Solecki, Drozdów, Sydół, Karolin, Wacławów, Wólka Szelężna, Sycyna, Sycyna Północna, Barycz. c)dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli. z miejscowości : Strykowice Podleśne, Strykowice Błotne, Filipinów, Władysławów, Łuczynów, Józefów Górki, Paciorkowa Wola, Dowóz odbywał się będzie wg opracowanego przez Zamawiającego rozkładu jazdy, w dni nauki szkolnej w roku szk.2013/2014, Dziennie kursy łącznie ok. 610 km. Dowozy uczniów odbywać się będą poprzez uruchomienie na terenie komunikacji regularnej. (zał. do siwz - harmonogram) Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić do wykonania usługi ilość taboru niezbędną do realizacji zamówienia zgodnie z załączonym harmonogramem dowozu. Przewóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2013/2014 będzie dowożonych 560 uczniów Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamówionych biletów do 10% w podanej wartości. Obowiązkiem przewoźnika jest opieka nad przewożonymi dziećmi, z zagwarantowaniem im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia opiekunów (po jednej osobie na każdy pojazd wykonujący dowozy i odwozy uczniów). Zad.2 przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, -do 3000 km rocznie na terenie kraju..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. Dokumentu potwierdzającego posiadanie koncesji na przewóz osób Zamawiają wymagał będzie przed podpisaniem umowy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na dowozie uczniów do szkół o wartości umowy nie mniejszej niż 200 000,00 zł. ( z podaniem terminu i miejsca ich wykonania oraz potwierdzeniem, że usługi te zostały prawidłowo realizowane) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług, sporządzony według propozycji zał. do SIWZ. Do wykazu usług, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały prawidłowo realizowane, (np: przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy usług).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 6 autobusami zapewniającymi realizację dowozów, oraz osobami posiadającymi uprawnienia do realizacji zamówienia (kierowcy, opiekun w każdym autobusie). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz taboru z podaniem typów, ilości miejsc siedzących i roku produkcji pojazdów, którymi dysponował będzie Wykonawca dla potrzeb zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadających wymagane kwalifikacje., sporządzony według propozycji zał. do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a)zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenie w chwili zawarcia umowy. b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ,ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia c) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). d) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. e) W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zmianę okresu przewidzianego na realizację usługi, związanych ze zmianami organizacyjnymi funkcjonowania szkół. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń a) dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu i Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu i Publicznego Gimnazjum w Strykowicach Górnych. z miejscowości: Osiny, Sosnowica, Melanów , Pałki , Mostki, Podzagajnik, Linów, Ostrowy, Koszary, Celestynów, Szczęście, Mieczysławów, Cyganówka, Atalin, Podlinówek, Strykowice Górne, Sosnowica, Jedlanka, Niwki, Helenówka, Annów, Zwoleń - Osiedle ul. Puławska i Osiedle ul. Sienkiewicza. b) dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie i Publicznego Gimnazjum w Sydole z miejscowości: Jasieniec Południowy, Jasieniec Kolonia, Zastocze, Mierziączka-Gmina Przyłęk, Jasieniec Solecki, Drozdów, Sydół, Karolin, Wacławów, Wólka Szelężna, Sycyna, Sycyna Północna, Barycz. c)dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli. z miejscowości : Strykowice Podleśne, Strykowice Błotne, Filipinów, Władysławów, Łuczynów, Józefów Górki, Paciorkowa Wola,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, -do 3000 km rocznie na terenie kraju..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe, -do 3000 km rocznie na terenie kraju..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
2.465 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-30 23:01

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku