przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Zwoleniu ul. Kochanowskiego - etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Zwoleniu ul. Kochanowskiego - etap I
Numer ogłoszenia: 99665 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Zwoleniu ul. Kochanowskiego - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Etap I obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w Zwoleniu ul. Kochanowskiego : miejsce włączenia istniejący wodociąg w ul. Granicznej do działki 3563/1 . Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PCV ciśnieniowych z wbudowaną w kielich uszczelką rur PE łączonych przez zgrzewanie. Długość sieci wodociągowej wynosi 709,0 mb, z rur PVC Ø 160 ciśnieniowych z wbudowaną w kielich uszczelką.. Na trasie wodociągu montowane będą zasuwy odcinające kołnierzowe, owalne Dn 150 mm -3 szt, Dn 100 mm- 2 szt. i hydranty nadziemne Dn 80 mm- 3 kpl. Przyłącza wodociągowe o łącznej długości -20,0m , będą wykonane z rur PE Ø Ø 32 , każde przyłącze zakończone będzie studnią wodomierzową bezwłazową mrozoodporną o średnicy wewnętrznej 500 mm . Ilość przyłączy 7 szt. z wyposażeniem. Realizowane zadanie przebiega przez teren działek prywatnych z włączeniem sieci w pasie drogi gminnej, wzdłuż drogi krajowej . Wszystkie zastosowane materiały winny spełniać parametry określone przez normy, aprobaty techniczne oraz posiadać świadectwo jakości ( certyfikaty). Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowo- wykonawczej pod warunkiem zastosowania odpowiedników o właściwościach nie gorszych od podanych w opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Studnie wodomierzowe muszą posiadać fabrycznie otwory ( wejście - wyjście ) umożliwiające bezpośrednie podłączenie przyłącza wodociągowego jak również i instalacji wewnętrznej właściciela nieruchomości. Do wyceny przedmiotu zmówienia należy przyjąć zakres ilościowy i rzeczowy określony w przedmiarze robót oraz prace towarzyszące . UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości wykonania przyłączy. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ ,w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załącznikami do niej - dokumentacją budowlano - wykonawczą, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Prace towarzyszące , oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót, a konieczne do uwzględnienia; pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania, nadzór archeologiczny ok. 160 mb, projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami; uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy (tylko w przypadkach koniecznych, od których będzie uzależnione realizacja zadania),zajęcie pasa drogowego, organizacja i zabezpieczenie placu budowy,ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprzęt-urządzenia majątkowe na terenie budowy wyrównanie, uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, odtworzenie wszystkich obiektów, które ewentualnie muszą ulec rozebraniu w trakcie realizacji zadania, przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego - zlecenie wykonania badań i sprawdzeń, zaświadczeń, protokółów dopuszczających dany element robót do użytkowania,roboty tymczasowe nie objęte przedmiarami robót, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót, ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ , a konieczne do wykonania w celu przekazania całego zadania do eksploatacji. Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie, jako przykładowe. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5.1.1 Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegające na wykonaniu sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 700mb ( z podaniem daty, miejsca ich wykonania oraz potwierdzą, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami zamawiającego ). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót, sporządzony według propozycji zał. do siwz. Do wykazu robót, należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy i w terminie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5.1.2 Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany są złożyć oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje. Dokument winien być sporządzony według propozycji zał. do SIWZ Wykonawca dysponował będzie min. 1 osobą do kierowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, a także przedłoży informację do dysponowania tą osobą .Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy przedłożenia kopii uprawnień tej osoby oraz zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego - nie złożenie w/w dokumentu będzie skutkowało odmową podpisania umowy .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5.1.3 W celu wykazania spełnienia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Zamawiający wymaga posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł. Zamawiający będzie wymagał złożenia w/w dokumentu przed podpisaniem umowy, jego brak skutkował będzie odstąpieniem od podpisania umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: -Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. -Wykonanie umowy przed terminem, -Rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej części zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia (odpowiednio do wyceny zamieszczonej w kosztorysie).-W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. -Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. -Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). -Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. -Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z dnia 2006-08-17 (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 )ze zmianami. -Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie zamówień dodatkowych. -Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności okolicznością: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. -W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zmianę okresu przewidzianego na ukończenie robót, może on ulec przedłużeniu, o czas niezbędny na wykonanie zamówienia w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. -W przypadku wystąpienia zmiany ilości wykonania przyłączy. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 22/1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
2.510 MB
7.854 MB
3.597 MB
7.797 MB
7.399 MB
4.483 MB
1.727 MB
3.174 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-06-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 01:33

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku