przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Doktora Perzyny ( Karczówka)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Doktora Perzyny ( Karczówka)
Numer ogłoszenia: 66753 - 2013; data zamieszczenia: 05.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Doktora Perzyny ( Karczówka).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania i wykonania zadania pn. /Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Doktora Perzyny /Karczówka/ / wraz z uzyskaniem na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę. 3.1.1.Orientacyjny zakres opracowania dotyczy przebudowy odcinka o dł. ok. 350 m, przełączeniu 10 istniejących przyłączy i zaprojektowaniu dwóch nowych . Przyłącza należy zaprojektować o długości 2- 3 mb licząc od linii rozgraniczającej ulicę z posesją. Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do istniejącej przepompowni ścieków. 3.1.2.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie alternatywnych koncepcji uwzględniających warunki technologiczne i ekonomiczne przedmiotowego zadania. Uwaga Podane długości i ilości są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych warunków technicznych, opinii , uzgodnień oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 3.1.3.Dokumentację projektową należy opracować w 6 egz. 3.1.4.Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej winna zawierać następujące elementy: a)projekty budowlane w 6 egz. /forma papierowa/+ 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF, b)projekty wykonawcze w 6 egz. /forma papierowa/ + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF, c)przedmiar robót w 1 egz. /forma papierowa/ + 1 egz. w wersji elektronicznej w programie kosztorysującym w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, d) kosztorys inwestorski w 1 egz. /forma papierowa/ + 1 egz. w wersji elektronicznej w programie kosztorysującym w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, e)kosztorys ofertowy w 1 egz. /forma papierowa/+ 1 egz. w wersji elektronicznej formacie w uzgodnionym z Zamawiającym, f)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 1 egz. 1 egz. w wersji elektronicznej - dokumentacja geologiczna w 1egz forma papierowa + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF g)inne nie wymienione wyżej opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę /np. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach , wykaz działek przez które przebiegać będzie przedmiotowe zadanie z podaniem adresów właścicieli nieruchomości itp./. 3.1.5.Wszystkie elementy dokumentacji /część opisowa oraz rysunki/ winny być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej. Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj , standard oraz inne istotne elementy. 3.1.6.Dokumentację projektową należy opracować z należytą starannością ,zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi , budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami: -Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz.1118 z późn. ze zm./. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn zm./, - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego /Dz. U. z 2004r nr 202 , poz. 2072, z późn. zm./, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego /Dz. U. Nr 130, poz.1389/, oraz z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów, wytycznych i normatywów w tym zakresie. 3.1.7.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i wliczenia w cenę oferty kosztów: - oświadczeń od właścicieli działek zainteresowanych wykonaniem przyłącza z fragmentem kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, - oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem, - map do celów projektowych, - badań geologicznych gruntu , - wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolenia. - sprawowania w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego w celu wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych .W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wykonawcy obowiązki przejmie jego prawny następca. W przypadku braku następcy zamawiający ma prawo do zlecenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi. 3.1.8.Wykonawca projektu, w oparciu o uzyskane od Zamawiającego Pełnomocnictwo będzie występował do instytucji o niezbędne materiały i uzgodnienia w celu kompleksowego - prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia / mapy do celów projektowych, wymagane opinie, warunki techniczne, uzgodnienia oraz inne niezbędne materiały do opracowania dokumentacji i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/ Uwaga: Zamawiający wymaga, aby dane zawarte w opisie dokumentacji projektowej były jednoznaczne z danymi ujętymi w kosztorysach inwestorskich oraz przedmiarach robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej o dł. min 350 mb zatwierdzonej decyzją pozwolenie na budowę. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót, sporządzony według propozycji zał. do siwz. Do wykazu robót, należy dołączyć kserokopię decyzji pozwolenia na budowę wraz dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy i w terminie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany są złożyć oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje. Dokument winien być sporządzony według propozycji zał. do SIWZ /Wykonawca dysponował będzie min. 1 osobą do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych./

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a)zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową , zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenie w chwili zawarcia umowy, b)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności , skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , c)wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). d)wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 22/1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


/---/Burmistrz Zwolenia

  


Załączniki: Rozmiar:
2.977 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-05 18:25

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku