przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń
Numer ogłoszenia: 64599 - 2013; data zamieszczenia: 28.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienie obejmuje: - wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych pochodzących z gospodarstw domowych, - odbiór odpadów segregowanych z gospodarstw domowych,/worków/ - odbiór odpadów segregowanych z pojemników do segregacji, - transport odpadów, - odbiór przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego /wystawka/ jeden raz /październik/listopad/, - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. 2.Zabudowa jednorodzinna: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a)Zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia odpadów zapewni właściciel nieruchomości i ustawi je w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych. Liczbę budynków jednorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w pkt. 5 zał. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych na terenie miasta Zwoleń - 2 razy na cztery tygodnie. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych w terenach wiejskich - 1 raz na cztery tygodnie. b)selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: 1) kolor niebieski- odpady surowcowe /papier, tektura i opakowania wielomateriałowe/ 2) kolor żółty - opakowania z tworzyw sztucznych i metali 3)kolor zielony - opakowania szklane Worki zapewnia Wykonawca w ramach opłaty miesięcznej ponoszonej przez właściciela nieruchomości. Charakterystyka worków w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń / załącznik nr 1do SIWZ/. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie: - 1 raz na 4 tygodnie - odpady surowcowe -papier, tektura i opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z tworzyw sztucznych i metale - 1 raz na 3 miesiące- opakowania szklane c) odpady wielkogabarytowe /kod 20 03 07/ oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny /kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36/ Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywa poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - jeden raz /październik/listopad/. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwoleniu. d)odpady budowlane Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odpady budowlane pochodzące z remontów na warunkach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń / załącznik do SIWZ/ przyjmowane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwoleniu e)odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03)Będą odbierane w dotychczasowo funkcjonujących punktach stacjonarnych , oraz przyjmowane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwoleniu. f)Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia pojemnika do drogi umożliwiającej dojazd środkiem transportu przez Wykonawcę. 3. ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a)zmieszane odpady komunalne /kod 20 03 01/ Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni Wykonawca i .ustawi je w miejscach wskazanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w pkt. 5 zał. Częstotliwość załadunku i wywozu - 2 razy w tygodniu. b)selektywnie zbierane odpady komunalne /kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39 i 20 01 40/ Selektywnie zbierane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni Wykonawca i .ustawi je w miejscach wskazanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Ilość budynków wielorodzinnych oraz miejsc gromadzenia odpadów podano w pkt. 5 zał. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę tych odpadów: - pojemniki na szkło - 1 raz na 4 tygodnie, - pojemniki na papier - 2 razy na 4 tygodnie, - pojemniki na tworzywa sztuczne - 2 razy na 4 tygodnie. c)odpady wielkogabarytowe /kod 20 03 07/ i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny /kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36/ Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywa poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - jeden raz /październik-listopad/. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zwoleniu d)odpady budowlane Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odpady budowlane pochodzące z remontów na warunkach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń / załącznik do SIWZ/ przyjmowane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwoleniu e)odpady niebezpieczne typu leki, baterie /kody 18 01 09 oraz 16 06 03/ Będą odbierane w dotychczasowo funkcjonujących punktach stacjonarnych , oraz przyjmowane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwoleniu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 40% wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie atr.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.: Kwota wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności, Zamawiający wymaga posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Zwolenia, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - posiadania wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz - decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia , Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym:1 usługi, która była wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy i która obejmowała odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2000 Mg i obejmowała odbiór odpadów z obszaru zamieszkałego przez min. 10 000 osób.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem: a) co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą w tym min.1 o pojemności zabudowy co najmniej 25 m³. b) co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bez funkcji kompaktującej w tym min. 1 pojazd o ładowności co najmniej 5 t. c)co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o pojemności kontenera min. 23 m³.,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca dysponował będzie min.1 osobą o stosownych kwalifikacjach do nadzoru w zakresie zgodności stosowania europejskich norm zarządzania środowiskiem podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca wykaże: posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową , zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenie w chwili zawarcia umowy. 2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ,ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności , skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 3. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 4. Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


/---/Burmistrz Zwolenia

  


Załączniki: Rozmiar:
1.755 MB
8.170 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-28 13:00

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku