przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl


 

Zwoleń: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń
Numer ogłoszenia: 25113 - 2013; data zamieszczenia: 17.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie I Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sycyna Kolonia, obejmująca ustawienie 3 szt. słupów (UWAGA: 2 słupy ŻN-10 zapewni Zamawiający dlatego w ofercie należy wycenić tylko ich transport ze Zwolenia, montaż i stawianie), montaż 2 szt. kompletnych opraw typu OUSe 70W oraz podwieszenie przewodu AsXSn 2x35mm2 na łącznej dł. 240 mb., zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami przyłączeniowymi do sieci wydanymi przez RE Zwoleń oraz w oparciu o przedmiar robót Zadanie II Budowa oświetlenia drogowego ul. Cielątki w Zwoleniu, obejmująca ustawienie 1 słupa (UWAGA: słupa zapewni Zamawiający dlatego w ofercie należy wycenić tylko jego transport ze Zwolenia, montaż i stawianie),, montaż kompletnej opraw typu OUSe 100W oraz podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 na łącznej dł. 32 mb., zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami przyłączeniowymi do sieci wydanymi przez RE Zwoleń oraz w oparciu o przedmiar robót. Zadanie III Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych nr 48, 47, 45, 49, 51, 53, 55 i 57 w m. Jasieniec Solecki Kolonia gm. Zwoleń obejmującego montaż 8 szt. kompletnych opraw sodowych typu OUSe 70W oraz podwieszeniu przewodu AsXSn 2x35mm2 na łącznej dł. 710 mb., a także montaż punktu sterowania z zegarem astronomicznym w skrzynce SOM-1, zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami przyłączeniowymi do sieci wydanymi przez RE Zwoleń oraz w oparciu o przedmiar robót. Zadanie IV Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25 w m. Strykowie Górne gm. Zwoleń obejmującego montaż 6 szt. kompletnych opraw sodowych typu OUSe 70W oraz podwieszeniu przewodu AsXSn 2x25mm2 na łącznej dł. 245 mb., a także montaż punktu sterowania z zegarem astronomicznym w skrzynce SOM-1, zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami przyłączeniowymi do sieci wydanymi przez ZE Zwoleń oraz w oparciu o przedmiar robót. Zadanie V Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podzagajnik (droga Czerska), obejmująca ustawienie 9 szt. słupów (UWAGA: 7 słupów ŻN-10 dostarczy Zamawiający dlatego w ofercie należy wycenić tylko ich transport ze Zwolenia, montaż i stawianie), montaż 5 szt. kompletnych opraw typu OUSe 70W zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami przyłączeniowymi do sieci wydanymi przez ZE Zwoleń oraz w oparciu o przedmiar robót. UWAGA: przedmiotem zamówienia jest tylko budowa oświetlenia wydzielonego naniesionego na rys. 1 projektu. Zadanie VI Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mostki, obejmująca ustawienie 4 szt. słupów (UWAGA: 3 słupy ŻN dostarczy Zamawiający dlatego w ofercie należy wycenić tylko ich transport ze Zwolenia, montaż i stawianie), montaż 2 szt. kompletnych opraw typu OUSe 70W oraz podwieszenie przewodu AsXSn 2x35mm2 na łącznej dł. 221 mb., zgodnie z załączoną do niniejszej SIWZ dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami przyłączeniowymi do sieci wydanymi przez RE Zwoleń oraz w oparciu o przedmiar robót -Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót, a konieczne do uwzględnienia w cenie oferty oraz inne obowiązki Wykonawcy: -zapewnienie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane -obsługa geodezyjna inwestycji (tyczenie, inwentaryzacja) -organizacja i zabezpieczenie placu budowy, -udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy na każde żądanie Zamawiającego w naradach techniczno - koordynacyjnych na budowie z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i, w razie potrzeby, projektanta. -udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z kierownikiem budowy w przeglądach gwarancyjnych na każde żądanie Zamawiającego -ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprzęt i urządzenia na terenie budowy -doprowadzenie nieruchomości (placu budowy) do należytego stanu i porządku po wykonaniu robót budowlanych, -przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego - m.in. zgromadzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, przygotowanie dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, oświadczenie kierownika budowy o jej zakończeniu itp. -roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją techniczną i przedmiarami robót, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa, -zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, -oraz wszelkie inne prace nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną w celu przekazania go do eksploatacji. (np. podcięcie kolidujących gałęzi drzew, koszty ewentualnych wyłączeń energii elektrycznej oraz inne koszty naliczane przez zarządcę sieci w związku z realizacją zadania itp.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wykazu zawierającego co najmniej jedną wykonaną robotę budowlaną obejmującą budowę lub montaż oświetlenia ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia, że osoba która będzie pełniła funkcję kierownika budowy na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane: - posiada wymagane uprawnienia budowlane, które uprawniają ją do pełnienia funkcji kierownika budowy na przedmiotowej inwestycji na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane - jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy. Nie złożenie tych dokumentów będzie skutkowało odmową podpisaniem umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1)Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. 2)Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót z powodu istotnych rozbieżności pomiędzy dokumentacja projektową a stanem faktycznego, lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i uzyskaniem nowej decyzji pozwolenia na budowę. 3)Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 4) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5)Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT 2.W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej zmianę okresu przewidzianego na ukończenie robót, może on ulec przedłużeniu, o czas niezbędny na wykonanie zamówienia w sposób należyty , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności losowych uniemożliwiających pełnienie jej tych obowiązków. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany, za zgoda Zamawiającego, powołać nowego kierownik na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane o kwalifikacjach nie gorszym niż określone w niniejszej SIWZ. 4.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 22/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
3.110 MB
9.139 MB
8.708 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-02-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-17 11:40

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku