przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2008
- Rok 2007
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013
1.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen,pl


 

Zwoleń: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń
Numer ogłoszenia: 21223 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zwoleń , Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6762210, faks 48 6762418.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis: Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja 1908 opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń. 1. Konserwacja oświetlenia ulicznego dotyczy: 1.1. Opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia ochronne), 1.2. Bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego, 1.3. Przewodów oświetlenia drogowego podwieszonych na istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego, 1.4. Aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym, 1.5. Oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych, 1.6. Szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo - sterujących oświetlenia podwieszonego, 1.7. Słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk. 1.8. Ochrony odgromowej urządzeń oświetlenia drogowego 2. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym obejmuje: 2.1. Przegląd i konserwacja aparatury wyłączeniowej i sterowniczej, 2.2. Regulację zegarów sterowniczych (na każde żądanie Zamawiającego), 2.3. Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników itp.), 2.4. Czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych, 2.5. Przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci, 2.6. Wymianę niesprawnych bezpieczników, 2.7. Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników (w tym: mycie opraw latarni stylowych oświetlenia wydzielonego (typu parkowego) min. raz w roku, pozostałych opraw ulicznych stosownie do potrzeb), 2.8. Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw (np. kloszy w tym uszkodzonych kloszy opraw latarni stylowych (typu parkowego) oświetlenia wydzielonego), 2.9. Wymianę uszkodzonych i niesprawnych źródeł światła, 2.10. Regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb, 2.11. Konserwację konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników itp., 2.12. Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, 2.13. Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, 2.14. Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego, 2.15. Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, uzupełnianie opisów, 2.16. Wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, 2.17. Malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów, 2.18. Lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia, 2.19. Wymianę (naprawę) uszkodzonych zasileń, wyposażenia, konstrukcji lub całych skrzynek punktów sterowania oświetleniem ulicznym (w tym uszkodzonych w wyniku wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych - wypadku drogowego, kradzież, dewastacji itp.), 2.20. Pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli - stosownie do potrzeby, 2.21. Demontaż słupów oświetlenia wydzielonego rozbitych lub uszkodzonych w wyniku wypadku drogowego bądź innych zdarzeń losowych lub żywiołów oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością porażenia. Montaż słupów i oświetlenia - koszty materiałów ponosi zamawiający. 2.22. Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej na żądanie Zamawiającego, 2.23. Realizację zasad współpracy określonych przez RZE w Zwoleniu stanowiących zał. nr 7 do niniejszej SIWZ, (brak akceptacji w/w zasad współpracy przez Wykonawcę uniemożliwia podpisanie umowy na świadczenie usług konserwacji oświetlenia) 2.24. Stała kontrola świecenia całości oświetlenia. Kontrolowanie raz w miesiącu (do 15 każdego miesiąca) oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w porze nocnej, po zaświeceniu się lamp ulicznych, usuwanie stwierdzonych awarii i usterek z powiadomieniem o tym fakcje Zamawiającego, 2.25. Współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia. 3. W ramach konserwacji Wykonawca będzie zobowiązany do: 3.1. Demontażu istniejących opraw oświetleniowych i ich montaż na innych słupach lub montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego zakupionych przez Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ilości 15szt, 3.2. Wykonywania drobnych napraw w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Jana Kochanowskiego, budynkach MOSiR przy ul. Sportowej w Zwoleniu, świetlicach w Strykowicach Górnych, Strykowicach Błotnych oraz w Zwoleniu przy ul. Bogusza, 3.3. Fachowej pomocy przy organizowaniu przez Urząd Miejski imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Zwoleń w zakresie obsługi i bezpiecznego zapewnienia zasilania w energię elektryczna oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie usuwania ewentualnych usterek i zagrożeń dla osób postronnych w trakcie trwania w/w imprez, 3.4. Fachowej pomocy w wykonaniu dekoracji świątecznych choinki i sceny na Placu Jana Kochanowskiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego w zakresie bezpiecznego zapewnienia zasilania w energię elektryczna oraz montażu i demontaż w/w dekoracji a także jej konserwacji w okresie funkcjonowania (dekorację dostarcza Zamawiający), 3.5. Dokonania w terminie określonym przez Zamawiającego jednego przeglądu okresowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w całym budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane. 4. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów świetlnych w trakcie trwania umowy nie zmieni ceny umowy określonej na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w niniejszym przetargu. 5. Materiały i sprzęt potrzebny do konserwacji oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca. 6. Zużyte i zniszczone materiały w tym źródła światła i oprawy oświetleniowe Wykonawca będzie utylizował na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub, po wcześniejszym ustaleniu, przekaże RZE Zwoleń o ile stanowi jego własność 7. Koszty wyłączeń energii elektrycznej oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia, a nie ujęte w SIWZ ponosi Wykonawca. 8. Usunięcie awarii i usterek oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń oświetlenia ulicznego, o których mowa w pkt. 1 i 2 do sprawności technicznej (w szczególności wymiana wyeksploatowanych źródeł światła i/lub awarii powodujących czasowe zaciemnienie ulic bądź ich części) musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi a także bezpieczeństwu mienia lub środowiska, kiedy w/w usterki i awarie muszą być usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu. Czas usunięcia awarii lub usterki związanej z nieuzasadnionym świeceniem się lamp w dzień lub włączenie się obwodu zasilającego źródła światła, ustala się do 2 godzin od stwierdzenia lub zgłoszenia. Wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3 nastąpi w termie uzgodnionym z Wykonawcą. 9. Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach i awariach oraz telefonicznego powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu (bądź przyczynach uniemożliwiających ich usunięcie w określonym terminie) oraz fakt ten potwierdzić wpisem do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 10. Podstawą zawarcia umowy będzie wcześniejsze podpisanie zasad współpracy z RZE w Zwoleniu, które stanowią załącznik nr 6..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, zawierającego co najmniej jedno zamówienie na konserwację oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto rocznie i obejmującego konserwację min.1500 szt. punktów świetlnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykazu sprzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował minimum 1 samochodem z podnośnikiem z koszem izolowanym do 1 kV i wyposażenie do prac w technologii PPN.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje: 1) dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego. 2) eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji-czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego, posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) 3) operatora - posiadającego uprawnienia do obsługi podnośnika wykazanego w wykazie sprzętu Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy. Nie złożenie tych dokumentów będzie skutkowało odmową podpisaniem umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany do umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenie w chwili zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie terminu realizacji zadania, wstrzymania wykonywania usługi, rozwiązania umowy. 2. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ,ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności , skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie: terminu realizacji zadania, wstrzymania wykonywania usługi, rozwiązania umowy. 3.Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia o których mowa w pkt. 5.3. SIWZ w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności losowych uniemożliwiających pełnienie im tych obowiązków. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany, za zgoda Zamawiającego, powołać nową osobę o kwalifikacjach nie gorszym niż określone w niniejszej SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen,pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 22/2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń pokój nr 22/2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


/---/Burmistrz Zwolenia 


Załączniki: Rozmiar:
3.160 MB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Włodzimierz Kabus
Data wytworzenia informacji: 2013-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-09 12:06

« powrót
 

wersja do druku wersja do druku