przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Statystyka odwiedzin
Statystyki Odwiedzin
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1332800
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 118713
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   118713
 Godziny urzędowania   4875
 Organizacja urzędu   7135
 Struktura organizacyjna   8367
 Komórki organizacyjne   9937
  Referaty urzędu   6242
   Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej   2982
   Referat Organizacyjno Gospodarczy   2913
   Referat Finansowy   2622
   Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego   3153
   Referat Edukacji i Sportu   2414
   Biuro Rady   1783
   Referat Rozwoju Gospodarczego   2593
  Oświadczenia   5159
 Urząd Stanu Cywilnego   6881
  Oświadczenia   2009
 Samodzielne Stanowiska   6544
  - - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   2301
 Załatwianie spraw obywateli   13276
  Narodziny, małżeństwa, zgony   3736
   Zgłoszenie urodzenia dziecka   1125
   Zawarcie związku małżeńskiego   1555
   Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego   1472
   Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.   750
   Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego   1311
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   676
   Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa   804
   Zgłoszenie zgonu   1016
   Zestawienie opłat pobieranych przez USC   1069
  Dowody osobiste   2670
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   926
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   887
   Wymiana dowodu osobistego   2722
  Meldunki   1781
   Zameldowanie na pobyt stały   980
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   757
   Wymeldowanie z pobytu stałego   856
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   646
   Zameldowanie na pobyt czasowy ponad trzy miesiące   824
  Mienie komunalne   1844
   Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste   1022
   Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika   785
   Zamiana nieruchomości   610
   Nabycie prawa własności nieruchomości   715
   Oddanie nieruchomości w trwały zarząd   874
   Dzierżawa nieruchomości   665
   Sprzedaż lokali mieszkalnych   816
   Najem lokali mieszkalnych i użytkowych   751
   Wykreślenie długu z hipoteki   500
   Wykonanie lub nie prawa pierwokupu   430
   Zatwierdzenie podziału nieruchomości   822
   Rozgraniczenie nieruchomości   728
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   769
  Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa   1587
   Sprzedaż nieruchomości w drodze pierwszeństwa   716
   Sprzedaz nieruchomości w drodze przetargu   478
   Dzierżawa nieruchomości   654
  Zagospodarowanie przestrzenne   2350
   Zaswiadczenie o przeznaczeniu działek (nieruchomości) w planie zagospodarowania przestrzennego   1192
   Wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   1138
  Inwestycje   1849
   Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego   800
   Wydawanie zezwoleń na lokalizację, przebudowę zjazdów   663
  Ochrona środowiska   3052
   Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów   820
   Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   1094
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach    598
   Ustanowienie Pomnika Przyrody   577
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   570
  Ewidencja działalności gospodarczej   1509
   Wpis do ewidencji działalności gospodarczej   1236
   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych    440
   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych    421
   Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką   445
  Finanse   216
   Umorzenie zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowej osób prawnych i fizycznych   170
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   2128
Organy
 Burmistrz Zwolenia   13796
  Kontakt   2016
  Dyżury   1337
  Kompetencje   1448
  Zarządzenia   9870
   Zarządzenia 2005   4669
   Zarządzenia 2006   4037
   Zarządzenia 2007   3553
   Zarządzenia 2008   1953
   Zarządzenia 2009   1896
   Zarządzenia 2010   2853
   Zarządzenia 2011   2719
   Zarządzenia 2012   2877
   Zarządzenia 2013   2350
  Oświadczenia   3748
 Zastępca Burmistrza   7255
  Kontakt   1239
  Kompetencje   1095
  Oświadczenia   2198
 Sekretarz   7175
  oświadczenia   3109
 Skarbnik   6228
  Oświadczenia   2576
 Rada Miejska   18396
   Dyżury   971
  Przewodniczący Rady   4594
   Oświadczenia   1456
  Skład Rady   4992
  Regulamin   1167
  Kompetencje   2132
  Sesje   2044
   Najbliższa sesja   2785
  Uchwały Rady Gminy   3520
  Oświadczenia   6784
  Kontakt z radnymi   2289
 Komisje Rady   4005
  Komisja Budżetu i Finansów   2041
  Komisja Rolnictwa, Gospodarcza i Rozwoju Gminy   2025
  Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego   1813
  Komisja Rewizyjna   1801
Prawo Lokalne
 Statut   3516
 Regulamin   3013
 Budżet   5352
  Informacje z wykonania budżetu   1278
   rok 2007   528
   rok 2008   325
   rok 2009   479
   rok 2010   525
   rok 2011   603
   rok 2012   499
   rok 2013   351
   rok 2014   34
  informacja o udzielonej pomocy publicznej   424
   rok 2010   308
   rok 2011   234
   rok 2012   259
   rok 2013   170
   rok 2014   41
 Uchwały   10667
  rok 2014   98
   IV kwartał   39
   III kwartał   29
   II kwartał   28
   I kwartał   117
  Rok 2013   1265
   IV kwartał   1005
   III kwartał   725
   II kwartał   958
   I kwartał   933
  Rok 2012   1977
   IV kwartał   1762
   III kwartał   886
   II kwartał   1400
   I kwartał   1326
  Rok 2011   2052
   IV kwartał   2024
   III kwartał   1137
   II kwartał   1302
   I kwartał   2180
  Rok 2010   1624
   I kwartał   1444
   II kwartał   875
   III kwartał   1011
   IV kwartał   1744
  Rok 2009   1384
   IV kwartał   1809
   III kwartał   1016
   II kwartał   1147
   I kwartał   1040
  Rok 2008   1367
   I kwartał   1323
   II kwartał   1360
   III kwartał   1582
   IV kwartał   1553
  Rok 2007   1494
   I kwartał   1830
   II kwartał   1051
   III kawrtał   930
   IV kawrtał   2288
  Rok 2006   1226
   I kwartał   1067
   II kwartał   1746
   III kwartał   1372
   IV kwartał   1801
  Rok 2005   852
   I kwartał   1064
   II kwartał   1154
   III kwartał   1535
   IV kwartał   2346
  Rok 2004   835
   IV Kwartał   2166
   III Kwartał   1845
   II Kwartał   1746
   I Kwartał   1974
  Rok 2003   952
   I Kwartał   2003
   II Kwartał   1110
   III Kwartał   1229
   IV Kwartał   2072
 Podatki i opłaty lokalne   7069
  Podatki i opłaty lokalne 2006   851
   Podatek od nieruchomości   997
   Podatek od środków transportowych   714
   Podatek rolny   687
   Podatek leśny   674
   Podatek od posiadania psów   702
  Podatki i opłaty lokalne 2007   720
   Podatek od nieruchomości   705
   Podatek od środków transportowych   451
   Podatek rolny   425
   Podatek leśny   362
  Podatki i opłaty lokalne 2008   1018
   Podatek od nieruchomości   898
   Podatek leśny   320
   Podatek rolny   460
   Podatek od środków transportowych   461
  Podatki i opłaty lokalne 2009   102
   Podatek od nieruchomości   108
   Podatek od środków transportowych   101
   Podatek rolny   94
   Podatek leśny   93
  Podatki i opłaty lokalne 2010   106
   Podatek od nieruchomości   101
   Podatek od środków transportowych   95
   Podatek rolny   96
   Podatek leśny   91
  Podatki i opłaty lokalne 2011   114
   Podatek od nieruchomości   129
   Podatek od środków transportowych   99
   Podatek rolny   74
   Podatek leśny   61
  Podatki i opłaty lokalne 2012   128
   Podatek od nieruchomości   118
   Podatek od środków transportowych   104
   Podatek rolny   108
   Podatek leśny   78
  Podatki i opłaty lokalne 2013   400
   Podatek od nieruchomości   308
   Podatek od środków transportowych   155
   Podatek rolny   197
   Podatek leśny   126
  Podatki i opłaty lokalne 2014   169
   Podatek od nieruchomości   187
   Podatek od środków transportowych   64
   Podatek rolny   87
 Informacje Urzędu   6751
  Zarządzenia Burmistrza   2129
  Decyzje i inne akty administracyjne   4701
   Rok 2007   12419
   Rok 2008   1668
   Rok 2009   3328
   Rok 2010   3531
   Rok 2011   4570
   Rok 2012   1916
   Rok 2013   1452
  Ogłoszenia -nieruchomości   9033
   Rok 2006   19308
   Rok 2007   20351
   Rok 2008   17535
   Rok 2009   10414
   Rok 2010   7556
   Rok 2011   3541
   Rok 2012   5410
   Rok 2013   1934
   Rok 2014   146
  Konkursy ofert na realizację zadań publicznych   4698
   Rok 2007   1027
   Rok 2008   5479
   Rok 2009   7606
   Rok 2010   3476
   Rok 2011   1595
   Rok 2012   1661
   Rok 2013   1298
 Zatrudnienie   16380
  Ogłoszenia   37151
   Lista kandydatów   6073
   Wyniki naboru   4843
 Strategie Rozwoju Gminy   6604
 Protokoły   3463
 Zagospodarowanie przestrzenne   7507
  Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   517
  Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   215
  Ogłoszenia   1217
 Gospodarka komunalna   4286
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   52339
  Rok 2014   580
  Rok 2013   12353
  Rok 2012   16056
  Rok 2011   16981
  Rok 2010   16852
  Rok 2009   26857
  Rok 2008   65777
  Rok 2007   33664
 Informacja o wynikach przetargów   13418
  Rok 2014   189
  Rok 2013   5528
  Rok 2012   9910
  Rok 2011   7722
  Rok 2010   7369
  Rok 2009   8110
  Rok 2008   10046
  Rok 2007   7085
 Zamówienia do 14000 Euro   8957
  Rok 2014   546
  Rok 2013   13347
  Rok 2012   15737
  Rok 2011   3333
Inne
 Informacje wyborcze   686
  2011 rok   366
   Wybory parlamentarne   117
 Jednostki organizacyjne   6359
  Dom Kultury   1935
   Dyrektor   870
   Statut   1855
   Regulamin   866
   Struktura organizacyjna   787
   Kalendarz imprez   802
   Budżet i inwestycje   731
   Oświadczenia   1109
   Rada Programowa   814
   Godziny pracy   501
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   6834
   Kierownictwo   1390
   Zadania   1131
   Kryterium dochodowe   1072
   Formy pomocy   1198
   Regulamin   2398
   Budżet   827
   Oświadczenia   1342
   Protokoły   415
   Przetargi   2168
   Zatrudnienie   561
  Zakład Usług Komunalnych   2408
  Administracja Domów Mieszkalnych   1498
   Kierownictwo   775
   Oświadczenia   982
   Wystąpienia pokontrolne   704
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   1409
  Muzeum Regionalne   2055
   Dyrektor   714
   Godziny otwarcia   561
   Statut   633
   Rada muzeum   752
   Budżet   640
   Zadania   672
   Wystawy   700
   Oświadczenia   978
  Biblioteka Publiczna   1569
   Kierownictwo   755
   Oświadczenia   1017
   Godziny otwarcia   599
   Statut   853
   Struktura organizacyjna   659
   Regulamin   598
   Budżet   596
 Oświata   5436
  Publiczne Przedszkole w Zwoleniu   1638
   Dyrektor   921
   Oświadczenia   1119
   Organizacja placówki   774
   Budżet   619
   Remonty i inwestycje   629
   Statut   628
  Publiczne Przedszkole w Paciorkowej Woli   1241
   Dyrektor   618
   Oświadczenia   801
   Statut   599
   Organizacja placówki   541
   Budżet   524
   Remonty i inwestycje   503
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy   1713
   Dyrektor   868
   Statut   566
   Oświadczenia   969
   Organizacja placówki   625
   Budżet   626
   Remonty i inwestycje   676
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli   1488
   Budżet   647
   Dyrektor   689
   Oświadczenia   932
   Statut   603
   Organizacja placówki   729
   Remonty i inwestycje   603
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie   1214
   Dyrektor   711
   Oświadczenia   861
   Statut   574
   Organizacja placówki   648
   Budżet   557
   Remonty i inwestycje   539
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu   2587
   Dyrektor   1097
   Oświadczenia   1235
   Statut   754
   Organizacja placówki   849
   Budżet   744
   Remonty i inwestycje   726
  Publiczne Gimnazjum w Strykowicach Górnych   1566
   Oświadczenia   962
   Dyrektor   724
   Statut   544
   Remonty i inwestycje   530
   Organizacja placówki   633
   Budżet   628
  Publiczne Gimnazjum w Sydole   1321
   Oświadczenia   902
   Organizacja placówki   548
   Budżet   553
   Dyrektor   667
   Statut   553
   Remonty i inwestycje   559
  Publiczne Gimnazjum w Zwoleniu   2323
   Dyrektor   1006
   Oświadczenia   1380
   Statut   730
   Organizacja placówki   892
   Budżet   632
   Remonty i inwestycje   696
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa   5794
  Statut Sołectw   861
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka"   3204
 Spółki prawa handlowego   2931
   Kierownictwo   1230
   Statut   843
   Struktura organizacyjna   1013
   Oświadczenia   1275
  Zakład Usług Komunalnych   3879
 Oferty inwestycyjne   4180
  Infrastruktura   1093
   Stan zaopatrzenia w wodę   587
   Stan elektryfikacji   426
   Stan telefonizacji   387
   Stan gospodarki komunalnej   531
   Drogi   711
  Oferty   2008
  Działalność gospodarcza   25
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   13
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   13
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   16
  Zezwolenia i decyzje   33
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   15
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   31
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   19
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   14
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   20
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   17
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   18
 Majątek Gminy   2630
 Rejestry i ewidencje   6041
  Rejestr ochrony środowiska   1372
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Zwoleń   96
  Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw   1933
 Udostępnianie informacji publicznej   5603
 Informacje nieudostępnione   2361
 Redakcja Biuletynu   2670


wersja do druku wersja do druku