przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miejski ZWOLEŃ www.zwolen.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Godziny urzędowania 
 Organizacja urzędu 
 Struktura organizacyjna 
 Komórki organizacyjne 
 Urząd Stanu Cywilnego 
 Samodzielne Stanowiska 
 Załatwianie spraw obywateli 
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Organy
 Burmistrz Zwolenia 
 Zastępca Burmistrza 
 Sekretarz 
 Skarbnik 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Uchwały 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Informacje Urzędu 
 Zatrudnienie 
 Strategie Rozwoju Gminy 
 Protokoły 
 Zagospodarowanie przestrzenne 
 Gospodarka komunalna 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Informacja o wynikach przetargów 
 Zamówienia do 14000 Euro 
Inne
 Informacje wyborcze 
 Jednostki organizacyjne 
 Oświata 
 Jednostki pomocnicze-Sołectwa 
 Miejski Klub Sportowy "Zwolenianka" 
 Spółki prawa handlowego 
 Oferty inwestycyjne 
 Majątek Gminy 
 Rejestry i ewidencje 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Informacje nieudostępnione 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Inne > Udostępnianie informacji publicznej
1.
Zasady postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZWOLENIU ORAZ OPŁATY Z TYTUŁU KOSZTÓW PONIESIONYCH W TYM ZAKRESIE

Rozdział: 1
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

§1.

1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
2. Informacje publiczne powinny być udzielane niezwłocznie i zawierać aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
3. Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1. uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej;
2. wglądu do dokumentów urzędowych, w tym dostępu do protokołów z posiedzeń organów Gminy;
3. dostępu do posiedzeń sesji rady gminy i posiedzeń jego komisji.
4. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. złożenie wniosku (ustny lub pisemny);
3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
4. zapewnienie wstępu na posiedzenia sesji rady i jej komisji oraz udostępnianie materiałów dokumentujących ich posiedzenia.
5. Kierownicy Referatów zapewniają dostęp do informacji publicznej, w zakresie działalności referatów, kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie działalności tych jednostek.
6. Informacje publiczne udostępniane są bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 7

§ 2.

1. Na stronach internetowych samorządu Gminy Zwoleń prowadzony jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) /www.zwolen.pl/, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
2. W BIP samorządu Gminy Zwoleń udostępniane są informacje publiczne dotyczące:
1. Rady Miejskiej w Zwoleniu;
2. Urzędu Miejskiego w Zwoleniu;
3. Jednostek budżetowych;
4. Jednostek organizacyjnych;
5. Spółki ZUK.
3. W Urzędzie Miejskim wyznaczone są osoby , do zadań których należy umieszczanie informacji publicznych w BIP;
4. Kierownicy referatów odpowiadają za sprawne i terminowe przekazywanie informacji publicznych podlegających udostępnieniu w BIP z zakresu działania referatu, osobom upoważnionym do wprowadzania tych informacji do strony BIP.

§ 3.

1. Informacje udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej:
1. ustny;
2. pisemny.
2. Wnioskodawca może wykorzystać wzór wniosku (w załączniku)
3. Gdy koszty udostępnienia informacji odpowiadają kosztom określonym w § 7 ust.2, kierownik właściwego referatu, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przedstawia cennik i informuje wnioskodawcę o wysokości opłaty pokrywającej koszty udostępnienia żądanej informacji.
4. Informacje są udostępniane po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek. Informacji udziela właściwy merytorycznie referat.

§ 4.

1. Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Decyzję, o której mowa w ust.1 wydaje Burmistrz.
3. Projekt decyzji, o której mowa w ust. 1 przygotowuje kierownik referatu i przedstawia go do podpisu Burmistrza, za pośrednictwem Sekretarza Urzędu Miejskiego.

Rozdział: 2
OGRANICZENIA W PRAWIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 5.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Rozdział: 3
FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI WNIOSKODAWCOM

§ 6.

1. 1. Informacje są przekazywane wnioskodawcom:
1. ustnie;
2. przez Pocztę Polską;
3. przez pocztę elektroniczną;
4. odbiór osobisty;
5. w inny sposób wskazany przez adresata, a możliwy do spełnienia przez UM.
2. Udostępnianie informacji publicznej drogą elektroniczną odbywa się - z uwagi na niebezpieczeństwo zainstalowania wirusów - wyłącznie na nośnikach będących w posiadaniu Urzędu.

Rozdział: 4
KOSZTY UDOSTĘPNIANIA LUB PRZEKSZTAŁCANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 7.

1. Ustala się następujące koszty udostępniania lub przekształcania informacji publicznej:
1. za 1 stronę kserokopii formatu A4- 0,20 zł/szt brutto - inne formaty proporcjonalnie;
2. za 1 dyskietkę 3.5” HDD 1,4 MB- 0,81 zł/szt brutto;
3. za 1 płytę CD-1,25 zł/szt brutto;
4. za 1 godz. pracy urzędnika w przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy, polegającej na udostępnieniu informacji przetworzonej wskazanej we wniosku - 20 złotych.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej, gdy koszty te wynoszą co najmniej 5 złotych.
3. Koszty uiszczane są przelewem lub przekazem na konto Urzędu albo opłacane w kasie Urzędu w wysokości określonej w informacji, o której mowa w § 3 ust. 3

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu .


Załączniki: Rozmiar:
56.500 KB

Podmiot udostępniający informację: UM Zwoleń
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Kabus
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2004-01-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-01-08
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-12 12:06

rejestr zmian publikacji » do góry

wersja do druku wersja do druku